Fysioterapi för mental hälsa

Att förebygga ohälsa, skapa goda vanor och erbjuda kunskap och behandling som leder till ökat välbefinnande och psykofysisk hälsa är en viktig del i arbetet. Fysioterapeuten arbetar via kroppen med syfte att:

• Förbättra mental närvaro, kroppsmedvetande, självkänsla och tilltro till egen förmåga.

• Öka rörelseglädjen, självomsorgen och känslan av delaktighet.

• Medvetandegöra det egna känslolivet, kroppsspråket och dess betydelse som icke verbal kommunikation i relation till andra.

Psykisk ohälsa leder i de allra flesta fall till kroppsliga symtom och funktionsnedsättningar. Vanligt förekommande är smärta, ångest och stressreaktioner samt störd kropps- och självuppfattning, kraftlöshet/passivitet och olika rörelsesvårigheter. 

Nyare grundforskning om samspelet mellan kropp och kognition styrker kopplingen mellan dåliga levnadsvanor, låg självkänsla, mental närvaro och de stressfysiologiska mekanismernas del vid utvecklandet av psykisk ohälsa.

De kroppsliga symtomen är ofta kroppens sätt att signalera att vi behöver ta hand om oss själva och lära oss förstå de kroppsliga signalerna på våra behov. Det är däremot vanligt att individen ofta upplever en bristande förmåga att själv kunna påverka sina besvär vilket skapar osäkerhet och psykisk lidande.

Vad gör fysioterapeuten?

Fysioterapeuten gör kvalificerade bedömning av individens kroppsuppfattning, kroppens hållning, andnings- och rörelsemönster. Bedömningen är grunden  för utforskande av besvär och dess kroppsliga uttryck.  Behandling  utformas i samspel med personen för att individanpassas. Som specialiserad inom mental hälsa har fysioterapeuten  fördjupad kompetens för att göra en bedömning av de mer psykologiska och beteendemedicinska aspekterna av individens problematik.  Den fysioterapeutiska kroppsorienterade behandlingen skapar en möjlighet för individen att utveckla en ökad tillit till sin kropp och en förståelse för samspelet mellan kropp, emotioner och kognition och förmåga reglera detta samspel själv.

Hur arbetar fysioterapeuten?

Fysioterapeuten använder olika behandlingsmetoder som t ex Basal Kroppskännedom, mindfulness och olika former av tillämpad avspänningsbehandling, 

Fysisk aktivitet och rörelse påskyndar återhämtningen från psykisk ohälsa, ökar motståndskraften mot påfrestningar, medicinbiverkan och livsstilssjukdomar. Studier har visat att fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen av lätt till måttlig depression, vid stress- och ångestsjukdomar . Fysioterapeuten inom specialiteten Mental hälsa har kompetens att individanpassa den fysiska aktiviteten efter en bedömning av personens förmåga och resurser.


Mindful stresshantering för företag och privatpersoner. KBT, mindfulness, stressföreläsningar och fysioterapi för mental hälsa som friskvård och behandling.